Krizové centrum rozšiřuje své služby pro děti

Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež z Prachatic a okolí, a to díky úspěchu v rámci grantového programu ´Včasná pomoc dětem´ Nadace rozvoje občanské společnosti financovaného z prostředků VELUX Foundations.


Autor: Mgr. Hana Modlitbová, realizátor projektu, psychoterapeut | Datum: 14.1.2015 - 09:39 | Zhlédnuto: 2426x

Krizové centrum získalo v tomto grantovém programu na realizaci svého dvouletého programu „Krizové centrum dětem“ téměř 26tis. Euro.

Krizové centrum (KC) bude díky získaným finančním prostředkům personálně posíleno a rozšíří svojí otevírací dobu denně o jednu hodinu, tzn. že bude otevřeno pro veřejnost každý den od 9 - 17h. Navíc rozšíří i „chatovací hodiny“ jako další možnost jak kontaktovat KC. Nově bude centrum poskytovat poradenství a pomoc při řešení problémů v souvislosti s kyberkriminalitou. Plánované jsou také besedy na školách, které přispějí jednak ke zvýšení povědomosti o existenci a činnosti KC mezi dětmi, a také poskytnou dětem základní informace o tom, jak předcházet krizovým situacím či jak je řešit a kde najít pomoc. Dále projekt přispěje k otevření více skupin pro děti s podobnými problémy či poskytnutí případné krizové pomoci dětem v terénu. Mimo to bude samozřejmě KC pokračovat ve své běžné činnosti – poskytování krizové intervence, poradenství a psychoterapie.

Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem
působí pod Portus Prachatice, o.p.s. již od roku 2010 a poskytuje odbornou psychosociální pomoc osobám, zejména pak rodinám a dětem, v krizové životní situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující a kterou přechodně nemohou nebo nedokážou řešit vlastními silami.
Zhruba 1/3 z celkového počtu klientů každým rokem tvoří děti, nejčastěji s problémy ve škole, výchovnými problémy – nekázeň, agresivita, útěky z domova, drobná kriminalita, psychické problémy – úzkosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, ADHD apod., dále děti s rodinnými problémy – nefunkční rodina, rozvádějící se rodiče, styk s rodičem po rozvodu apod.
Na základě naší dlouholeté činnosti a ze zkušeností jiných domovských zařízení (taktéž pod Portus Prachatice, o.p.s.) – NZDM Céčko a COOLna, Primární prevence Phénix, SASRD Rodinka a Rodinné centrum - vnímáme rozšíření služeb pro děti jako velmi potřebné, žádoucí a smysluplné.
Každým rokem navštíví KC kolem 130-ti klientů (jednotlivců, párů, dětí, rodin), někteří jednorázově, s některými spolupracujeme i několik měsíců. V KC pracují sociální pracovníci, psychoterapeuté, externě i psycholog.

Grantový program Včasná pomoc dětem Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations
Cílem grantového programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle. Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice ve dvou prioritních oblastech: Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.